Sự kiện nổi bật

FOCUS

LHSS: Thích ứng - hòa nhập - tôn trọng sự khác biệt

 

Trường Ngôn ngữ - Xã hội Nhân văn: Create a diverse community of learners - Tạo ra một cộng đồng người học đa dạng.

FOCUS

Công bố

 • Tiến Sĩ Hoàng Thị Hường (2022), “Quan điểm của Phan Khôi đối với vấn đề lịch sử trên báo chí Việt Nam những năm đầu thế kỳ XX”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Duy Tân, Đà Nẵng số 3 (52) (2022), tr. 164-171. - 2022

  Hường Thị Hoàng

 • Tiến Sĩ Hoàng Thị Hường (2022), Thực tiễn hiện đại hóa văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX – nhìn từ hiện tượng Phan Khôi, Nxb Khoa học Xã hội, Hà Nội - 2022

  Hường Thị Hoàng

 • Tiến Sĩ Impact of Project Based Learning Approach on Higher Education in Teaching Communication Skills: A Case in Vietnam - 2021

  Giang Thị Minh Trần

 • Thạc sĩ Phạm Thị Anh Thư, La Duy Tân, Trần Thị Nam Trân, Lê Thị Ngọc Cầm, ‘Nguồn gốc và đặc trưng của nghi thức Người mù tụng kinh ở Hàn Quốc’, Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Duy Tân, 04 (41) - 2020

  THƯ THỊ ANH PHẠM

 • Tiến Sĩ Semantic features based on deduction of collocations of cognitive non-factive verbs and epistemic adverbs - DTU Journal of Science & Technology - 2020

  Giang Thị Minh Trần

Nhân sự

TUYỂN SINH

Cơ sở vật chất